BIP
9 Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RSZ
Dowódcy

Tekst alternatywny

płk dypl. dr inż. Piotr WANIEK
Dowódca 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ od dnia 24.11.2016 r.

Urodził się dnia 17 listopada 1971 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1995) oraz Akademii Obrony Narodowej (2002). W 2007 r. ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu WSO WŁ w 1995 r. został skierowany do 34. Batalionu Radiotechnicznego w Modlinie, gdzie dowodził plutonem łączności (1995-1996) oraz kompanią dowodzenia (1996-1999). Następnie przeniesiony został do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu na stanowisko dowódcy kompanii Szkoły Podoficerów Służby Zasadniczej, którą dowodził w latach 1999-2000. W 2000 r. skierowany został na studia dyplomowe do Akademii Obrony Narodowej a ich po ukończeniu został skierowany do Zarządu Dowodzenia i Łączności G-6 Dowództwa Wojsk Lądowych, gdzie kolejno pełnił obowiązki na stanowisku specjalisty w Wydziale Taktycznych Systemów Łączności (2002-2007) i szefa Wydziału Zarządzania Częstotliwościami (2007-2012). Następnie w 2013 r. został przeniesiony do Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia na stanowisko szefa Pionu Symulacji Pola Walki, które piastował do 2016 r. w już przeformowanym Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowodzi 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych od dnia 24 listopada 2016 r.

 


 

Tekst alternatywny

płk dypl. Zygmunt MALEC
Dowodził Brygadą w latach 2015-2016

Urodził się dnia 2 stycznia 1964 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1987), Akademii Obrony Narodowej (1993-1995, 2009) oraz Poznańskiej Akademii Ekonomicznej (1999). W trakcie kariery zawodowej dowodził plutonem i kompanią w 59 batalionie łączności oraz 5 batalionem dowodzenia w Gubinie, następnie służył w Szefostwie Wojsk Łączności i Informatyki Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1999 r. trafił do 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, najpierw był tam szefem sztabu, następnie zastępcą dowódcy. W latach 2006-2009 był szefem wydziału – zastępcą szefa Oddziału Łączności i Dowodzenia w Sztabie Dowództwa Garnizonu Warszawa. W latach 2009 - 2015 był dowódcą 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. W pierwszej połowie 2013 r. był doradcą dowódcy-szefa zespołu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach KFOR w Kosowie. Z dniem 6 października 2015 r. objął dowodzenie 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Brygadą dowodził do dnia 17.11.2016 r.

 


 

Tekst alternatywny

płk Piotr ADAMSKI
Czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ od dnia 29.04.2015 r. do dnia 05.10.2015 r.

Urodził się dnia 8 lutego 1972 r. w Sieradzu. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1996). Studia podyplomowe ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej (2000). Po ukończeniu WAT w 1996 skierowany został do 15. Brygady Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu, gdzie dowodził plutonem szkolnym w Szkole Podoficerskiej Służby Zasadniczej (1996) oraz plutonem radioliniowym (1997-1998). Następnie dowodził kompanią łączności dalekosiężnej (1998-2002). Po przeformowaniu w 15. Brygadę Wsparcia Dowodzenia zajmował kolejno stanowiska: Szefa Grupy Zarządzania Bezpieczeństwem Łączności i Informatyki (2002-2004) oraz oficera Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności S-6 (2004-2006) w Sztabie Brygady. W 2006 r. rozpoczął służbę wojskową w Zarządzie Łączności i Informatyki Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP na stanowisku specjalisty Oddziału Systemów Łączności i Informatyki (2006). Po przeformowaniu w Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP pełnił kolejno obowiązki na stanowiskach specjalisty w Oddziale Mobilnych Systemów Dowodzenia i Łączności (2007-2008) oraz starszego specjalisty w Oddziale Mobilnych Systemów Teleinformatycznych i Radiowych (2008-2009). Następnie został skierowany do Połączonego Dowództwa NATO w Brunssum (Holandia), gdzie dowodził wielonarodowym batalionem łączności (2009-2011). Po powrocie ze służby w strukturach międzynarodowych powraca do Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP, gdzie pełni obowiązki na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Mobilnych Systemów Teleinformatycznych i Radiowych (2011-2012) oraz Oddziale Mobilnych Systemów Dowodzenia i Łączności (2012-2013). W sierpniu 2013 r. zostaje skierowany do Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jako starszy specjalista w Zespole ds. Utworzenia Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności. Z dniem 14 października 2013 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dnia 29 kwietnia do dnia 5 października 2015 r. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych dodatkowo powierzył czasowe pełnienie obowiązków Dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 


 

Tekst alternatywny

płk Ireneusz SZKOLNIAK
Dowodził Brygadą w latach 2013 - 2015

Urodził się dnia 10 czerwca 1967 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1992), Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2001). Studia podyplomowe ukończył w Akademii Obrony Narodowej (2006). Po ukończeniu WSO WŁ w latach 1992-1994 dowodził plutonem łączności, kolejno w 43 Batalionie Łączności w Elblągu oraz, po przeformowaniu, w 16 Batalionie Dowodzenia w Elblągu. Następnie zajmował stanowiska dowódcy kompanii łączności w 16 bdow (1994-1998), szefa łączności 16 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Morągu (1998-2001) oraz młodszego specjalisty Wydziału Dowodzenia i Łączności 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu (2001). W latach 2001-2010 ponownie służył w 16 Batalionie Dowodzenia jako zastępca dowódcy batalionu a następnie dowódca batalionu (2006-2010). W tamtym okresie dwukrotnie brał udział w misji stabilizacyjnej w Republice Iraku (III i VII zmiana - odpowiednio: dowódca batalionu dowodzenia MND CS oraz dowódca batalionu - komendant bazy). W 2010 r. rozpoczął służbę w Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP, jako Zastępca Szefa Oddziału Planowania Systemów Łączności i Informatyki, a następnie Szefa Oddziału Mobilnych Systemów Teleinformatycznych i Radiowych (2012-2013). W lutym 2013 r. przeniesiony zostaje do Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, jako główny specjalista odpowiedzialny za reformę systemu wsparcia dowodzenia. Z dniem 10 października 2013 r. został wyznaczony na pierwszego Dowódcę 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Brygadą dowodził do dnia 28 kwietnia 2015 r.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych